O nas

Inventur sp. z o. o. jest spółką celową Uniwersytetu Rzeszowskiego powołana w celu realizacji zadań wyrażonych w art. 149 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zajmujemy się komercjalizacją prac badawczych oraz technologii wytworzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jesteśmy inicjatorem współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu poprzez tworzenie projektów i realizację zleconych prac badawczych.

Poprzez współprace z kadrą naukową Uniwersytetu Rzeszowskiego przy wykorzystaniem infrastruktury badawczej gwarantujemy wykonanie usług na najwyższym poziomie. Pomagamy w wdrożeniu na rynek stworzonych projektów innowacyjnych.

Jesteśmy członkiem Porozumienia Spółek Celowych przez co ściśle współpracujemy podczas tworzeniu innowacji z innymi ośrodkami naukowymi w całym kraju.

Główne zadania Spółki:

· komercjalizacja pośrednia polegająca na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami,

· komercjalizacja bezpośrednia polegająca na sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej,

· świadczenie usług badawczych w oparciu o zasoby naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego z siedzibą w Rzeszowie, w tym w szczególności realizacja usług laboratoryjnych i badawczych.

Własność:

Uniwersytet Rzeszowski 100%

Inventur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem: 35-601 Rzeszów, ul. M. Ćwiklińskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000726295, NIP: 813-377-68-09, o kapitale zakładowym w wysokości 40.000 złotych.

Inventur Sp z o.o. została powołana Uchwałą nr 157/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pod firmą „INVENTUR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 5.04.2018 r. Spółka została wpisana do KRS.

Spółka została powołana jako spółka celowa zgodnie z zadaniami wyrażonymi w art. 149 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zarząd:

Bartosz Jadam – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca RN: dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych

Wiceprzewodnicząca RN: Marzena Filipek – Kwestor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Członek RN: dr Ewelina Rabiej